OVEREENKOMST REPRESENTATIE KUNST (de "Overeenkomst") 1 november 2003 ArtOlive BV, gevestigd te Amsterdam, Tussen de Bogen 52, KvK A'dam 341.338.46 (hierna "ArtOlive") en Kunstaanbieder komen het volgende overeen: 1. DEFINITIES EN UITGANGSPUNTEN OVEREENKOMST 1.1. Deze Overeenkomst tussen ArtOlive en de Kunstaanbieder omvat alle Werken die door of namens de Kunstaanbieder zijn ingevoerd in de (elektronische) administratie van ArtOlive. 1.2. De Kunstaanbieder verklaart eigenaar van de door hem/haar aangeboden Werken, danwel gemachtigd te zijn namens de eigenaar, alle in deze Overeenkomst opgenomen verplichtingen aan te gaan. 1.3. De administratie van ArtOlive geldt, behoudens tegenbewijs, als bewijs van de door de Kunstaanbieder aangeboden werken aan ArtOlive. ArtOlive erkent dat elektronische communicatie als bewijs kan dienen. Door het accepteren van deze overeenkomst erkent de Kunstaanbieder dit eveneens. 1.4. Om de elektronische communicatie op een veilige wijze plaats te laten vinden krijgt elke Kunstaanbieder een eigen Account, waartoe naast ArtOlive alleen de Kunstaanbieder toegang heeft. De toegang tot deze Account is beveiligd door middel van een password dat de Kunstaanbieder ten alle tijde geheim dient te houden en niet aan derden ter beschikking dient te stellen. 1.5. Werken kunnen aan deze overeenkomst worden toegevoegd en onttrokken en de gegevens van een Werk kunnen worden gewijzigd door het wijzigen van de gegevens via de Account van de Kunstaanbieder. 1.6. Indien door ArtOlive gedurende korte of langere tijd al dan niet stilzwijgend afwijkingen van deze overeenkomst zijn toegestaan, laat dat onverlet haar recht alsnog directe en strikte naleving van de overeenkomst te eisen. De Kunstaanbieder kan nimmer enig recht doen laten gelden op grond van het feit dat ArtOlive deze overeenkomst soepel toepast. 1.7. Onder Klanten worden in deze overeenkomst verstaan alle personen waarmee ArtOlive een overeenkomst tot uitleen en/of verkoop van Werken van Kunstaanbieders afsluit. 2. VERPLICHTINGEN ARTOLIVE ArtOlive zal een of meerdere van de hieronder genoemde diensten uitvoeren. De aard van de diensten hangt af van de beschikbaarstelling (promotie, uitleen en/of verkoop) van het Werk, zoals opgenomen in de administratie van ArtOlive. Afhankelijk hiervan verklaart ArtOlive:Voor alle opgenomen Werken: 2.1. De Werken en de Kunstaanbieder te promoten door weergave van een verkleinde kopie en gegevens van het Werk op de website van ArtOlive; Voor alle Werken beschikbaar gesteld voor uitleen: 2.2. De Klanten van ArtOlive de mogelijkheid tot leen van de Werken aan te bieden en de eventueel daaruit voortvloeiende overeenkomst tot uitleen in eigen naam af te sluiten; 2.3. In de overeenkomsten die ArtOlive met haar Klanten sluit, alle bepalingen op te nemen die nodig zijn voor een goede naleving van de verplichtingen en rechten zoals hieronder door ArtOlive en de Kunstaanbieder overeengekomen; 2.4. Wanneer een werk wordt uitgeleend via ArtOlive, zal ArtOlive ten aanzien van dat werk een verzekering sluiten conform aangehechte voorwaarden, waarbij de verzekerde som gelijk zal zijn aan de verkoopvergoeding van het werk zoals tussen ArtOlive en de kunstaanbieder overeengekomen; 2.5. Wanneer een Werk uitgeleend is via ArtOlive, dan zorgt ArtOlive voor gepast vervoer van het betreffende Werk van het ophaaladres van de Kunstaanbieder naar het adres van de Klant (voor werken zwaarder dan 30 kilogram of waarvan de afmetingen groter zijn dan 1,5 meter kan een toeslag gelden of een andere werkwijze gevolgd worden). Tijdens dit vervoer is ArtOlive jegens de Kunstaanbieder (hoofdelijk, eventueel samen met de vervoerder) aansprakelijk voor de ontstane schade aan het Werk, tenzij deze schade is veroorzaakt door ondeugdelijke verpakking van het werk (zie artikel 6.3). ArtOlive zorgt, wanneer het Werk niet verkocht is, onder dezelfde voorwaarden voor het vervoer terug naar het ophaaladres van de Kunstaanbieder aan het einde van de uitleenperiode;Voor alle Werken beschikbaar gesteld voor verkoop: 2.6. Haar Klanten de mogelijkheid tot koop van de Werken van de Kunstaanbieder aan te bieden en de eventueel daaruit voortvloeiende verkoopovereenkomst namens de Kunstaanbieder af te sluiten; 2.7. Wanneer een Werk verkocht is via ArtOlive, dan zorgt ArtOlive voor gepast vervoer van het betreffende Werk van het ophaaladres van de Kunstaanbieder naar het adres van de Klant (voor werken zwaarder dan 30 kilogram of waarvan de afmetingen groter zijn dan 1,5 meter kan een toeslag gelden of een andere werkwijze gevolgd worden). Tijdens dit vervoer is ArtOlive jegens de Kunstaanbieder (hoofdelijk, eventueel samen met de vervoerder) aansprakelijk voor de ontstane schade aan het Werk, tenzij deze schade is veroorzaakt door ondeugdelijke verpakking van het werk (zie artikel 6.3). 3. VERPLICHTINGEN KUNSTAANBIEDER De Kunstaanbieder, met betrekking tot alle Werken opgenomen in de administratie van ArtOlive: 3.1. Geeft voor alle Werken aan ArtOlive het recht om de Werken op de websites van ArtOlive en haar partners weer te geven voor de duur van de overeenkomst. Hier staat geen vergoeding tegenover; 3.2. Verklaart voor de Werken die de Kunstaanbieder hiervoor beschikbaar heeft gesteld dat ArtOlive gerechtigd is overeenkomsten tot lening en koop met Klanten af te sluiten. In de administratie van ArtOlive is per Werk aangegeven of een Werk beschikbaar is voor uitleen en/of verkoop; 3.3 Zorgt voor beschikbaarheid van de Werken zoals beschreven in artikel 6.2.; 3.4 Zorgt dat al zijn Werken in goede staat verkeren en zal voor zijn werken naar Klanten van ArtOlive getransporteerd worden deze grondig inspecteren op fouten en gebreken. De Kunstaanbieder biedt alle Werken 'ophangklaar' (direct plaatsbaar) aan; 3.5 Geeft tijdens de uitleenperiode (zoals beschreven in artikel 4.2.1.) van een Werk het alleenrecht aan de Klant die een Werk leent om het te kopen tegen de voorwaarden beschreven in artikel 4.2.3.; 3.6 In het geval van verkoop zal de Kunstaanbieder garant staan voor eventuele reclames of klachten van de klant. In dit kader vrijwaart de kunstaanbieder ArtOlive voor alle vorderingen van de klanten voortvloeiend uit de door ArtOlive op naam van de kunstaanbieder met de klanten gesloten koopovereenkomsten. 4. DE OVEREENKOMST MET DE KLANTEN VAN ARTOLIVE 4.1. ArtOlive biedt haar Klanten de mogelijkheid Werken te lenen en/of te kopen van de Kunstaanbieder. 4.2. De uitleenovereenkomsten die ArtOlive met haar Klanten sluit, zullen het volgende inhouden: 4.2. 1. De uitleenperiode: de Werken worden voor 6 maanden uitgeleend; 4.2.2. De uitleenvergoeding: ArtOlive heeft het recht om aan haar Klanten een vergoeding te vragen voor elke uitleenovereenkomst. Partijen komen uitdrukkelijk overeen dat ArtOlive de hoogte van deze vergoeding naar eigen inzicht bepaalt; 4.2.3. De optie tot koop: de Klant heeft gedurende de uitleenperiode de optie om het Werk te kopen tegen de in de administratie van ArtOlive opgenomen verkoopprijs (de "Verkoopprijs"). Bij koop zal de door de klant betaalde uitleenvergoeding in mindering strekken op de totale koopsom. 4.3. De verkoopovereenkomsten die ArtOlive met haar Klanten sluit zijn overeenkomsten waarbij de volledige eigendom van het werk overgaat van de Kunstaanbieder naar de Klant van ArtOlive tegen de overeengekomen Verkoopprijs. De overeenkomsten tot verkoop worden door ArtOlive namens de Kunstaanbieder gesloten met Klanten. De hoogte van de Verkoopprijs is per werk weergegeven in de administratie van ArtOlive (inclusief BTW). 5. VERGOEDINGEN AAN DE KUNSTAANBIEDER 5.1. ArtOlive betaalt aan de Kunstaanbieder bij uitleen van een Werk een vaste uitleenvergoeding (de "Uitleenvergoeding"). De hoogte van deze wordt bepaald aan de hand van de Verkoopprijs, zoals opgegeven in de administratie van ArtOlive. De Uitleenvergoeding bedraagt 5% van de Verkoopprijs (incl. BTW) voor een uitleenperiode van een half jaar (is 10% op jaarbasis). Bij verkoop van een Werk betaalt ArtOlive aan de Kunstaanbieder de Verkoopprijs, zoals opgegeven in de administratie, minus een Bemiddelingsvergoeding. De bemiddelingsvergoeding (excl. BTW) is 30% van de Verkoopprijs, zoals opgegeven in de administratie. Indien een client een order annuleert is ArtOlive geen vergoeding aan de Kunstaanbieder verschuldigd. 5.2. Wanneer een Werk gedurende of aansluitend op een uitleenperiode gekocht wordt door een Klant van ArtOlive, dan zal de verplichting van ArtOlive om de Uitleenvergoeding te betalen aan de Kunstaanbieder komen te vervallen en resteert alleen de verplichting om de Verkoopvergoeding te betalen aan de Kunstaanbieder. 5.3. ArtOlive zal trachten deze vergoedingen binnen een maand nadat het werk bij de Kunstaanbieder is opgehaald uit te betalen. Als ArtOlive binnen 2 maanden na afhalen van het Werk nog niet tot uitbetaling is overgegaan, zal zij de vergoeding met 1% per maand vertraging verhogen. 5.4. De periode waarvoor de Uitleenvergoeding verschuldigd is gelijk aan de periode die ArtOlive factureert aan haar clienten. Indien een client een order annuleert is ArtOlive geen Uitleenvergoeding verschuldigd. 6. EIGENDOM, BESCHIKBAARHEID EN TRANSPORTKLAARMAKEN VAN DE WERKEN 6.1. Tijdens de duur van deze Overeenkomst blijven de Werken het eigendom van de Kunstaanbieder. Alleen wanneer de Klant van ArtOlive met ArtOlive een overeenkomst tot koop van een Werk sluit, gaat de volledige eigendom van de Kunstaanbieder over naar de Klant. 6.2. Gedurende de looptijd van deze overeenkomst tussen Kunstaanbieder en ArtOlive zorgt de Kunstaanbieder ervoor dat de Werken waarvoor ArtOlive de mogelijkheid tot lening en/of koop aan haar Klanten aanbiedt, te allen tijde beschikbaar zijn. Dit houdt in dat de Werken binnen drie werkdagen na bericht van ArtOlive aan de Kunstaanbieder daartoe, gereed moeten staan op het ophaaladres van de Kunstaanbieder. Bij het tekenen van deze overeenkomst verklaart de Kunstaanbieder te begrijpen dat tijdige beschikbaarheid van de Werken essentieel is voor de activiteiten van ArtOlive. De Kunstaanbieder verplicht zich om telkens wanneer een Werk niet tijdig beschikbaar is een tegemoetkoming van 50,- euro te betalen aan ArtOlive. 6.3. De Kunstaanbieder dient de Werken adequaat te verpakken voor het vervoer van de Kunstaanbieder naar de Klant en draagt hiervoor de volledige verantwoordelijkheid. Bij ondeugdelijke verpakking is de Kunstaanbieder dan ook aansprakelijk voor alle daaruit voortvloeiende schade. 7. LOOPTIJD EN EINDE VAN DE OVEREENKOMST 7.1 Deze overeenkomst is aangegaan voor onbepaalde tijd met dien verstande dat elk der partijen bevoegd is de overeenkomst op te zeggen waarbij een opzegtermijn van één maand in acht in dient te worden genomen. De opzegging dient schriftelijk dan wel per e-mail te geschieden en wel tegen het eind van een maand. Indien bij het einde van de overeenkomst ten gevolge van opzegging nog werken van de kunstaanbieder door ArtOlive zijn uitgeleend, blijven de bij deze overeenkomsten te dier zake tussen kunstaanbieder en ArtOlive bestaande rechten en verplichtingen onverminderd van kracht voor de resterende duur van de uitleenperiode. Onder die rechten en verplichtingen is mede begrepen het recht voor de klant om het betreffende werk te kopen mits de wens daartoe uiterlijk op de laatste dag van de uitleenperiode kenbaar wordt gemaakt. 7.2 Indien de kunstaanbieder enige uit deze overeenkomst voor hem voortvloeiende verplichting niet of niet tijdig nakomt, ook niet nadat hij in gebreke is gesteld en hem een redelijke termijn is gegeven alsnog naar behoren te presteren, is ArtOlive gerechtigd deze overeenkomst buiten rechte te ontbinden door een schriftelijke verklaring daarop gericht. 8. TOEPASSELIJK RECHT Op deze overeenkomst is uitsluitend Nederlands recht van toepassing en alle geschillen tussen kunstaanbieder en ArtOlive zullen bij uitsluiting worden beslecht door de bevoegde Rechter in het arrondissement Amsterdam. BIJLAGE: VERZEKERINGSVOORWAARDEN Rubriek A1 (Voorraad aan kunstvoorwerpen) * 11.250 euro op kunstvoorwerpen, in de ruimste zin van het woord als maximum per transport en tijdens het verblijf onverschillig waar, binnen Nederland.De polisdekkingDe verzekeringsvoorwaarden zijn All Risks. Niet verzekerd zijn de gebruikelijke uitsluitingen zoals schades ontstaan door oorlog, atoomkernreactie, aardbeving, overstroming (het buiten de oevers treden) en vermissing van de verzekerde kunstvoorwerpen welke eerst tijdens inventarisatie wordt vastgesteld. De dekking vangt aan zodra de kunstvoorwerpen door het transportbedrijf in ontvangst worden genomen en zijn verzekerd tijdens het transport naar en van de bruikleners alsmede tijdens het verblijf aldaar. Het begrip kunstvoorwerpen Het begrip kunstvoorwerpen is van toepassing in de meest uitgebreide zin van het woord. Dus inclusief film- video- en andere communicatie-apparatuur, indien deze laatsten een onderdeel van een kunstvoorwerp uitmaken. Het eigen risico In principe hanteren wij géén eigen risico. Kleine schaden gelieve u niet te claimen. De verzekerde waarde van de kunstvoorwerpen kan worden gebaseerd op de inkoop- of op de verkoopprijs. Ingeval van schade is de gekozen verzekerde waarde dan tevens de basis waarop de schadevergoeding wordt vastgesteld.Ingeval van restauratie c.q. reparatie e.d. vindt schadevergoeding plaats op basis van de kostprijs. Ook een andere waardebepaling, mits vooraf vastgelegd, kan worden overeengekomen. Bruikleenbepaling In gedeeltelijke afwijking van hetgeen in artikel 2.1 van de Algemene Voorwaarden is vermeld is bepaald dat:"verzekerd is eveneens verwijtbaar handelen door (medewerkers van) de kunstuitleen c.q. de bruiklener met als gevolg vermissing (in de ruimste zin van het woord) van uitgeleende kunstvoorwerpen, echter gemaximeerd tot 5.000 euro per kunstvoorwerp en 11.250 euro per verzekeringsjaar. Wij volgen in principe uw mening omtrent de schadegrootte, en of het kunstvoorwerp te restaureren is of dat het kunstvoorwerp als totaalverlies dient te worden beschouwd. Bij grotere schaden dienen wij een schade-expert in te schakelen. Administratie en organisatie Deze verzekering is een schadeverzekering. Dit wil zeggen dat indien een beroep op de polis wordt gedaan de schade dient te worden aangetoond. Een goede administratie, aan de hand waarvan de waarde van de kunstvoorwerpen kan worden aangetoond, stelt ons in staat de schade prompt te vergoeden. Een goede organisatie ten aanzien van het innen van huurvergoedingen en controle op het terugbrengen van de kunstvoorwerpen door de bruikleners als de huurperiode is verstreken is van alle belang. Van toepassing zijnde voorwaarden D.K. 88.12 K.A. Kunst- en Antiekvoorwerpen (hierna volgend) ALGEMENE VOORWAARDEN KUNST- EN ANTIEKVOORWERPENVERZEKERING Art. 1 OMVANG VAN DE VERZEKERING Ondergetekenden vergoeden behalve schade door BRAND, ONTPLOFFING, RENUNCIATIE aan Art. 249 W.v.K. en VLIEGTUIGSCHADE, als omschreven in de aangehechte Nederlandse Beurs Brandpolis en de Aanvullende Voorwaarden, schade aan en/of verlies van interesten, onverschillig door welke oorzaak ontstaan. Onder de verzekerde interesten worden verstaan: de voorwerpen als in de polis omschreven, alsmede alle andere goederen en materialen welke geacht kunnen worden te behoren tot het bedrijf van verzekerde, ongeacht of deze interesten het eigendom van verzekerde zijn, dan wel ter verkoop, terugzending, in commissie of uit andere hoofde aan verzekerde zijn toevertrouwd. Art. 2 UITGESLOTEN RISICO'S Van deze verzekering is uitgesloten schade aan en/of verlies van de verzekerde interesten: 2.1. tengevolge van diefstal door en/of oneerlijkheid van personeel van verzekerde dan wel enig ander persoon, aan wie de interesten zijn toevertrouwd, tenzij een dergelijke schade ontstaat tijdens vervoer van en naar een cliënt, bank, postkantoor e.d. en tijdens bewaargeving, verhuur, reparatie of behandeling, 2.2. als rechtstreeks gevolg van een bewerking, reparatie of behandeling, 2.3. door mot of enig ander ongedierte en door een geleidelijk werkende invloed, die waardevermindering doet ontstaan, 2.4. als snaren, haren, rieten, trommelvellen van muziekinstrumenten, veren van uurwerken e.d., draadbreuk van lampen van geluidsapparatuur e.d., tenzij deze schade gelijktijdig met een ander gedekt risico is ontstaan, 2.5. door klimatologische en/of atmosferische invloeden en extreme temperaturen, wat dit laatste betreft, tenzij de schade onder de Nederlandse Beurs Brandpolis en/of de Aanvullende Voorwaarden verhaalbaar is. 2.6. door vermissing in het huis/bedrijf van verzekerde, tenzij deze vermissing het gevolg is van een verzekerd risico. Art. 3 SCHADEVERGOEDING 3.1. In geval van schade aan en/of verlies van de verzekerde interesten zal als de werkelijke waarde onmiddellijk voor een evenement worden aangenomen: 3.1.1. de verkoopwaarde van voorwerpen welke eigendom zijn en/of tot de bedrijfsvoorraad behoren van verzekerde, voor zover deze verkoopwaarde aantoonbaar is. 3.1.2. de door de eigenaren opgegeven waarde voor die voorwerpen welke toebehoren aan die eigenaren, mits zij deze waarde vóór de schade en/of het verlies aan verzekerde hebben medegedeeld, 3.1.3. in alle andere gevallen zal de waarde door één of meer schatters als omschreven in de Nederlandse Beurs Brandpolis, op basis van marktwaarde worden vastgesteld. 3.2. Zodra het bewijs van schade is geleverd en door ondergetekenden is ontvangen en bij diefstal het verlorene niet binnen vier weken na aangifte is opgespoord, zal het schadebedrag worden uitbetaald, waarna ondergetekenden in alle rechten treden van verzekerde overeenkomstig het bepaalde in Art. 284 W.v.K. 3.3. In geval van schade aan of verlies van de bij deze polis verzekerde voorwerpen of enig gedeelte hiervan, zullen verzekerde, zijn bedienden of zijn rechtverkrijgenden de vrijheid hebben tot het nemen van alle gerechtelijke en/of buitengerechtelijke maatregelen voor het behoud en/of de terugverkrijging van genoemde voorwerpen of enig gedeelte daarvan, zonder dat daardoor de uit deze polis voortvloeiende rechten van de verzekerde op enigerlei wijze zullen worden geschaad. 3.4. Ondergetekenden hebben het recht het verlies of de vermissing der verzekerde voorwerpen in naam van verzekerde bekend te maken in binnen- en/of buitenlandse dagbladen naar keuze, met de waarschuwing de betreffende voorwerpen niet te kopen of aan te nemen. 3.4.1. De hiermede in verband staande kosten zullen ten laste komen van ondergetekenden. 3.4.2. De kosten tot terugverkrijging van het verlorene of vermiste, mits met toestemming van ondergetekenden gemaakt, alsmede de hiermede in verband staande beloningen, komen eveneens ten laste van ondergetekenden. Art. 4 VERPLICHTINGEN VAN VERZEKERDE Uitdrukkelijk wordt overeengekomen dat: 4.1. verzekerde zal zorgen voor een goed funktionerende administratie, waarin alle aan- en verkopen worden verwerkt, welke administratie ingeval van schade in de zin van deze polis, beschikbaar moet zijn ter inzage door of namens ondergetekenden, 4.2. de beschermings- en/of beveiligingsmaatregelen zoals vermeld in het eventuele aanvraag-, respectievelijk het van toepassing zijnde verlengingsformulier niet zullen worden vervangen, verwijderd of op welke wijze dan ook gewijzigd, zonder voorafgaande goedkeuring van ondergetekenden, 4.3. verzekerde verplicht is alle medewerking te verlenen om de schade op derden te verhalen.Het niet nakomen van deze verplichtingen kan verlies van het recht op schadevergoeding tot gevolg hebben. Art. 5 SPECIFIEKE VERZEKERING Van deze verzekering zijn uitgesloten alle interesten welke ingeval van schade door een andere, meer specifieke verzekering gedekt blijken te zijn. D.K. 88.12 K.A